Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Hael.pl (obowiązuje od dnia 15 grudnia 2018 roku)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hael.pl prowadzony jest przez HAEL.PL Sp. z o. o. z siedzibą w 55-040 Kobierzyce, ul. Miodowa 1 (adres do korespondencji: POLLINI Dom Mody Klif ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000743904 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, REGON 380968477, NIP 5223133367., adres poczty elektronicznej: info@hael.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do osób (podmiotów) nie będących konsumentami korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem wyraźnie wskazanych postanowień, które mają zastosowanie wyłącznie do osób (podmiotów) nie będących konsumentami). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (pkt 1.4.12). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego (link).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –interaktywny formularz dostępny w Sklepie

Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – Usługobiorca (pkt 1.4.14), który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 121 ze zm.).

1.4.6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).

1.4.7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.4.8. NEWSLETTER – informacja handlowa przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail zawierająca informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.4.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.11. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hael.pl

1.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – HAEL.PL Sp. z o. o. z siedzibą w 55-040 Kobierzyce, ul. Miodowa 1 (adres do korespondencji: POLLINI Dom Mody Klif ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000743904 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, REGON 380968477, NIP 5223133367., adres poczty elektronicznej:

info@hael.pl

1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy (firmy) oraz numeru NIP.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Zapisz się na newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu klawisza „Enter”, a następnie pola „Zapisz mnie na newsletter” – z tą chwilą Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 25.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 18.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 32.0.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa.

2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt 3.4.1. Klient otrzyma na podany adres email wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sprzedawcy. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta.

3.4.3 Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

3.4.4. Potwierdzenie przyjęcia oferty w postaci Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail pod tytułem „Zamówienie zostało przyjęte do realizacji” na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, a także tekst niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

3.4.5. Odmowa przyjęcia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail pod tytułem „Zamówienie zostało anulowane” na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.4.6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.4. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.5. nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Ewentualne przedpłaty dokonane przez Klienta zostaną mu zwrócone.

3.4.8 Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 3.4.4 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

3.4.9 W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (1) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (2) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych (Przelewy24, PayPal) lub (3) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia przez Klienta oferty w postaci Zamówienia.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży a także tekstu niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paypal.com.

4.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

4.1.4. Płatności kartą płatniczą.

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą przeprowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub Paypal.com.

4.3. Obsługę płatności elektronicznych kartą płatniczą prowadzi:

4.3.1. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327).

4.3.2. Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembour.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.1.2. Odbiór osobisty w salonie Pollini Dom Mody KLIF.

Rezerwacja produktu

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego hael.pl klient ma możliwość rezerwacji wybranego produktu w salonie stacjonarnym. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać w koszyku formę dostawy „odbiór osobisty salon hael” oraz opcję płatności przy odbiorze.

2. Zarezerwowany produkt nie obliguje do jego zakupu. Taka rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.

3. Zarezerwowany towar wysyłany jest maksymalnie do 1 dnia roboczego. Przewidywany czas dostawy zarezerwowanego towaru wynosi 1 dzień roboczy.

4. Nieodebrana rezerwacja zostanie anulowana po upływie 7 dni od momentu potwierdzenia możliwości jej odbioru.

5. Rezerwacja produktu nie stanowi zawarcia żadnej umowy na odległość.

6. Rezerwacja nie podlega zwrotowi do 14 dni. Towar można zwrócić w ciągu 1 dnia lub wymienić w ciągu 7 dni na produkt w tej samej cenie bądź droższy.

5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty i czas dostawy” (link).

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy lub autoryzacji karty płatniczej.

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu:

6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady są określone w Kodeksie Cywilnym.

6.1.2. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hael.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: POLLINI Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na powyższy adres: POLLINI Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

6.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

6.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

6.1.5. W przypadku wymianu lub naprawy z tytułu rękojmi za wady, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca; w tym koszty dostarczenia Produktu dla oceny niezgodności, wymiany lub naprawy. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy w razie wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

7.1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez podawania kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.10, 7.12 nie dotyczy rezerwacji (odbiór i płatność w salonie stacjonarnym hael). W takim przypadku zwrot możliwy jest do końca następnego dnia, a wymiana przez 7 dni od daty zakupu.

Powyższy pkt. 7.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy (umowa sprzedaży) rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu Zwrotu / Odstąpienia do umowy udostępnionym na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub formularzu stanowiącym załącznik do Ustawy o prawach konsumenta (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

7.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie pisemne należy wysłać na adres korespondencyjny: POLLINI Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Oświadczenie w formie elektronicznej (poczta elektroniczna) należy wysłać na adres e-mail: info@hael.pl.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi pocztą pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 7.4-7.5.

7.6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

7.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Sprzedawca dokona zwrotu płatności na kartę płatniczą Klienta (w przypadku płatności kartą płatniczą) lub na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7.11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7.12. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

7.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

8.1. Niniejszy punkt 8 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

8.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

8.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

8.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 9.2.1.

9.2.2. Niniejszy regulamin stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta,; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

9.5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.